قوانین و مقررات جهان ثبت مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران

و عرف و رویه می باشد.