تعرفه امور ثبتی و مالیاتی

ثبت شرکت سهامی خاص

436000 تومان هزینه ثبت سیستم و کارشناسی

287000 تومان هزینه 2 روزنامه رسمی و محلی با هزینه پست و بسته بندی ( اختیاری )

 

ثبت شرکت مسئولیت محدود

371000 تومان هزینه ثبت سیستم و کارشناسی

287000 تومان هزینه 2 روزنامه رسمی و محلی با هزینه پست و بسته بندی ( اختیاری )

 

ثبت برند

362000 تومان هزینه ثبت سیستم و کارشناسی با حق الثبت اولیه

695000 تومان هزینه چاپ 2 روزنامه و پست + حق الثبت اداره

  • در صورت اضافه شدن هر طبقه 150 هزارتومان اضافه می شود
  • در صورت شخصیت حقوقی بودن صاحب برند 250 هزار تومان اضافه می شود