موضوع  فعالیت

مدارک مورد نیاز

هزینه ها

ثبت شرکت

 

 

مدارک هویتی کلیه اعضاء

تائیدیه کد پستی شرکت

آدرس دقیق شرکت

سوء پیشینه کلیه اعضاء

1000000 تومان

ثبت موسسات

 

 

مدارک هویتی کلیه اعضاء

تائیدیه کد پستی شرکت

آدرس دقیق شرکت

سوء پیشینه کلیه اعضاء

1200000 تومان

ثبت برند و لوگو  شخصی

 

 

مدارک هویتی

جواز تاسیس یا جواز کسب

گواهی امضاء

هرکدام به تنهایی

1700000 تومان

ثبت برند و لوگو شرکتی

 

 

مدارک هویتی اعضاااء

مدارک ثبتی شرکت

روزنامه رسمی شرکت

جواز تاسیس یا جواز کسب

گواهی امضاء مدیر عامل یا صاحب حق امضاء

2000000 تومان

ثبت تغییرات شرکتها و موسسات

 

 

مدارک هویتی کلیه اعضاء

اساسنامه شرکت

آخرین روزنامه رسمی تغییرات شرکت

کدپستی شرکت

هر صورتجلسه  450000 تومان

ثبت طرح صنعتی

 

مدارک هویتی شخص

تصویر از ابعاد 5 گانه طرح

1800000 تومان

ثبت ایده و اختراع

 

 

مدارک هویتی شخص

ایده و طرح مورد نظر

توضیحات ایده یا اختراع

1800000 تومان

اخذ کد اقتصادی

 

 

مدارک هویتی اعضاء شرکت

مدارک ثبتی شرکت

روزنامه رسمی شرکت

اجاره نامه کد رهگیری دار یا سند ملک

گواهی امضاء مدیر عامل

 

500000 تومان