ثبت شرکت زنجان

زنجان

تاسیس ، تغییرات و ثبت شرکت در زنجان

آدرس : ایران - استان زنجان - شهرستان زنجان
 
زنجان از شهرهای قدیمی ایران است و نام اصلی آن زنگان می باشد. زنجان در منطقه ای کوهستانی واقه شده و آب و هوایی سرد دارد. از محصولات کشاورزی زنجان می توان به گندم، جو، سیب زمینی، پیاز، زیتون، گردو، سیب، انار و انگور اشاره کرد. بناهای تاریخی زنجان اکثرا بازمانده از دوره قاجار و پهلوی هستند. مردم زنجان ترک زبان و بسیار مهمان نواز و مذهبی هستند. مراسم مذهبی عاشورا و تاسوعا در زنجان قدمت زیادی دارد و در همه کشور زبانزد است. دسته های عزاداری این ایام در این شهر بسیار باشکوه و با آداب خاصی برگزار می شوند.
 

ثبت شرکت سهامی خاص و ثبت شرکت مسئولیت محدود بصورت فوری در شهرستان زنجان

خرداد / تیر / مرداد سال 1402 هجری شمسی - کلیه امور ثبت ، انحلال و تغییرات ( موسسه ، برند و لوگو ، شرکت سهامی و مسئولیت محدود - اخذ کد اقتصادی ) در زنجان

زنجان

نام شهرستان نام بخش نام دهستان BLKABD NAME
زنجان زنجان
زنجان زنجانرود زنجانرود
زنجان زنجانرود چايپاره بالا چايپاره بالا
زنجان زنجانرود چايپاره بالا 235858 شکربلاغي
زنجان زنجانرود چايپاره بالا 235860 عزيزلو
زنجان زنجانرود چايپاره بالا 235861 قره اوغلانلو
زنجان زنجانرود چايپاره بالا 235862 قره بوطه
زنجان زنجانرود چايپاره بالا 235864 قيطول
زنجان زنجانرود چايپاره بالا 235865 گوگ تپه
زنجان زنجانرود چايپاره بالا 236188 ايلن
زنجان زنجانرود چايپاره بالا 236201 چوروک عليا
زنجان زنجانرود چايپاره بالا 236236 گوگلر
زنجان زنجانرود زنجانرودپايين زنجانرودپايين
زنجان زنجانرود زنجانرودپايين 036365 باش سيز
زنجان زنجانرود زنجانرودپايين 036380 حماملو پايين
زنجان زنجانرود زنجانرودپايين 036381 حماملو بالا
زنجان زنجانرود زنجانرودپايين 235852 الوارلو
زنجان زنجانرود زنجانرودپايين 236179 اسفناج
زنجان زنجانرود زنجانرودپايين 236181 المالو
زنجان زنجانرود زنجانرودپايين 236183 ايده لو
زنجان زنجانرود زنجانرودپايين 236184 ايستگاه راه آهن آذر پي
زنجان زنجانرود زنجانرودپايين 236185 ايستگاه راه آهن  رجعين
زنجان زنجانرود زنجانرودپايين 236186 ايستگاه راه آهن سرچم
زنجان زنجانرود زنجانرودپايين 236187 ايستگاه راه آهن نيک پي
زنجان زنجانرود زنجانرودپايين 236189 باغلوجه اقا
زنجان زنجانرود زنجانرودپايين 236190 باغلوجه سردار
زنجان زنجانرود زنجانرودپايين 236192 بلوغ
زنجان زنجانرود زنجانرودپايين 236193 تازه کند
زنجان زنجانرود زنجانرودپايين 236195 تلخاب
زنجان زنجانرود زنجانرودپايين 236196 تلمبه خانه ايده لو
زنجان زنجانرود زنجانرودپايين 236198 چاور
زنجان زنجانرود زنجانرودپايين 236199 چپ چپ
زنجان زنجانرود زنجانرودپايين 236200 چوروک سفلي
زنجان زنجانرود زنجانرودپايين 236204 حسن اباد
زنجان زنجانرود زنجانرودپايين 236205 دره ليک
زنجان زنجانرود زنجانرودپايين 236206 دلکي
زنجان زنجانرود زنجانرودپايين 236207 دولاناب
زنجان زنجانرود زنجانرودپايين 236208 رجعين
زنجان زنجانرود زنجانرودپايين 236210 زنگي حاج اصغر
زنجان زنجانرود زنجانرودپايين 236211 سرچم سفلي
زنجان زنجانرود زنجانرودپايين 236212 سر چم عليا
زنجان زنجانرود زنجانرودپايين 236213 سردهات بيات جعفر/سر دهات پايين
زنجان زنجانرود زنجانرودپايين 236214 سر دهات شيخ
زنجان زنجانرود زنجانرودپايين 236216 سيف اباد
زنجان زنجانرود زنجانرودپايين 236217 صو في لر
زنجان زنجانرود زنجانرودپايين 236218 عربچه
زنجان زنجانرود زنجانرودپايين 236219 فيله خاصه
زنجان زنجانرود زنجانرودپايين 236220 قاهران
زنجان زنجانرود زنجانرودپايين 236221 قره اغاج
زنجان زنجانرود زنجانرودپايين 236223 قره چريان
زنجان زنجانرود زنجانرودپايين 236227 قو لي قصه /سلطان اباد
زنجان زنجانرود زنجانرودپايين 236229 قيطور
زنجان زنجانرود زنجانرودپايين 236230 کزبر
زنجان زنجانرود زنجانرودپايين 236232 کهاب /قهاب /
زنجان زنجانرود زنجانرودپايين 236234 گمش اباد
زنجان زنجانرود زنجانرودپايين 236235 گوالان
زنجان زنجانرود زنجانرودپايين 236240 مزرعه احمد  خان
زنجان زنجانرود زنجانرودپايين 236241 مزرعه اميني
زنجان زنجانرود زنجانرودپايين 236242 مزرعه شيرين بلاغ
زنجان زنجانرود زنجانرودپايين 236243 مزرعه گچي ليک
زنجان زنجانرود زنجانرودپايين 236246 نجي
زنجان زنجانرود زنجانرودپايين 236331 اوينادان
زنجان زنجانرود زنجانرودپايين 236340 دولک
زنجان زنجانرود زنجانرودپايين 236343 مزر عه سام بورا
زنجان زنجانرود زنجانرودپايين 236350 قلايچي
زنجان زنجانرود زنجانرودپايين 236418 قره آقاجلو
زنجان زنجانرود زنجانرودپايين 491671 مزرعه بادام
زنجان زنجانرود زنجانرودپايين 819078 مجتمع خدماتي رفاهي عدل
زنجان زنجانرود زنجانرودپايين 819101 مجتمع خدماتي رفاهي شهريار
زنجان زنجانرود زنجانرودپايين 819102 مجتمع خدماتي رفاهي شهر سپيد/خرمشهر
زنجان زنجانرود زنجانرودپايين 819103 مجتمع خدماتي رفاهي رونيکام
زنجان زنجانرود چايپاره پايين چايپاره پايين
زنجان زنجانرود چايپاره پايين 235473 انجمن سفلي
زنجان زنجانرود چايپاره پايين 235474 انجمن عليا
زنجان زنجانرود چايپاره پايين 235476 ايلجاق
زنجان زنجانرود چايپاره پايين 235495 ساري کندعليا
زنجان زنجانرود چايپاره پايين 235496 ساري کند سفلي
زنجان زنجانرود چايپاره پايين 235504 قره اغاج سفلي
زنجان زنجانرود چايپاره پايين 235505 قره اغاج عليا
زنجان زنجانرود چايپاره پايين 235853 چپر
زنجان زنجانرود چايپاره پايين 235855 حصار
زنجان زنجانرود چايپاره پايين 235859 شکورچي
زنجان زنجانرود چايپاره پايين 235866 مشمپا
زنجان زنجانرود چايپاره پايين 235867 نوروزاباد
زنجان زنجانرود چايپاره پايين 819056 سد مشمپا
زنجان زنجانرود غني بيگلو غني بيگلو
زنجان زنجانرود غني بيگلو 235571 ابراهيم اباد
زنجان زنجانرود غني بيگلو 235572 احمداباد
زنجان زنجانرود غني بيگلو 235573 اربط
زنجان زنجانرود غني بيگلو 235574 اندابادسفلي
زنجان زنجانرود غني بيگلو 235575 اندابادعليا
زنجان زنجانرود غني بيگلو 235576 اوزج
زنجان زنجانرود غني بيگلو 235577 بزوشا
زنجان زنجانرود غني بيگلو 235578 تقي کندي
زنجان زنجانرود غني بيگلو 235579 چهره اباد
زنجان زنجانرود غني بيگلو 235580 حبش
زنجان زنجانرود غني بيگلو 235581 حسين اباد
زنجان زنجانرود غني بيگلو 235582 حمزه لو
زنجان زنجانرود غني بيگلو 235583 خرابه آغبلاغ
زنجان زنجانرود غني بيگلو 235584 دگرمان درسي
زنجان زنجانرود غني بيگلو 235586 رضااباد
زنجان زنجانرود غني بيگلو 235587 سنگبين
زنجان زنجانرود غني بيگلو 235588 علي اباد
زنجان زنجانرود غني بيگلو 235589 قاضي کندي
زنجان زنجانرود غني بيگلو 235590 قاليچه بلاغ
زنجان زنجانرود غني بيگلو 235591 قره کول
زنجان زنجانرود غني بيگلو 235592 قزلجه عليا
زنجان زنجانرود غني بيگلو 235593 کنگرلو
زنجان زنجانرود غني بيگلو 235594 لولک اباد
زنجان زنجانرود غني بيگلو 235596 ملک باغي
زنجان زنجانرود غني بيگلو 235597 مهراباد
زنجان زنجانرود غني بيگلو 235598 مياندره
زنجان زنجانرود غني بيگلو 235599 ميرجان
زنجان زنجانرود غني بيگلو 235600 مينان
زنجان زنجانرود غني بيگلو 235601 نصيراباد
زنجان زنجانرود غني بيگلو 235641 جنت اولنگ
زنجان زنجانرود غني بيگلو 235648 زنگين
زنجان زنجانرود غني بيگلو 235656 قزلاربلاغي
زنجان زنجانرود غني بيگلو 235854 چر لانقوش
زنجان زنجانرود غني بيگلو 235863 قزلجه سفلي
زنجان زنجانرود نيک پي
زنجان مرکزي مرکزي
زنجان مرکزي بناب بناب
زنجان مرکزي بناب 234877 ابراهيم اباد
زنجان مرکزي بناب 234883 امام
زنجان مرکزي بناب 234888 ييلاق اولن دلبر
زنجان مرکزي بناب 234891 بابالنگ
زنجان مرکزي بناب 234893 بادامستان
زنجان مرکزي بناب 234918 جورين ده
زنجان مرکزي بناب 234922 چال
زنجان مرکزي بناب 234934 سولي چاي
زنجان مرکزي بناب 234946 ريچه خوره
زنجان مرکزي بناب 234975 طرازوج
زنجان مرکزي بناب 234977 علي ابادشرقي
زنجان مرکزي بناب 234984 قزل داش
زنجان مرکزي بناب 234993 قلعه
زنجان مرکزي بناب 234997 قوزلجا
زنجان مرکزي بناب 235019 گليجه عليا(گليجه امام )
زنجان مرکزي بناب 235026 لار
زنجان مرکزي بناب 235035 ناصراباد
زنجان مرکزي بناب 235052 يحيي اباد
زنجان مرکزي بناب 235892 اردين
زنجان مرکزي بناب 235896 اسکند
زنجان مرکزي بناب 235900 امند
زنجان مرکزي بناب 235906 ايستگاه راه آهن بناب
زنجان مرکزي بناب 235916 بناب
زنجان مرکزي بناب 235917 بولاماجي
زنجان مرکزي بناب 235922 پارس سويچ
زنجان مرکزي بناب 235926 پا يين کوه
زنجان مرکزي بناب 235930 جارچي
زنجان مرکزي بناب 235935 چوره ناب
زنجان مرکزي بناب 235949 دواسب
زنجان مرکزي بناب 235952 ديزج اباد
زنجان مرکزي بناب 235954 ذاکر
زنجان مرکزي بناب 235958 زرنان
زنجان مرکزي بناب 235985 قياس اباد
زنجان مرکزي بناب 235990 کج کلاه
زنجان مرکزي بناب 235992 کرده ناب
زنجان مرکزي بناب 235996 کهناب
زنجان مرکزي بناب 235997 گلستانه
زنجان مرکزي بناب 235999 گليجه سفلي
زنجان مرکزي بناب 236003 گوالي
زنجان مرکزي بناب 236006 مرواريد
زنجان قره پشتلو سهرين 236182 اورتا بلاغ
زنجان قره پشتلو سهرين 236215 سهرين
زنجان قره پشتلو سهرين 236226 قشلاق
زنجان قره پشتلو سهرين 236237 لگاهي
زنجان قره پشتلو سهرين 236239 محموداباد
زنجان قره پشتلو سهرين 236244 مزرعه گل تپه
زنجان قره پشتلو سهرين 236245 مزرعه ياقمردرق
زنجان قره پشتلو سهرين 236247 مزرعه نوهل
زنجان قره پشتلو سهرين 236249 ولياران
زنجان قره پشتلو سهرين 236250 وننق
زنجان مرکزي بناب 236018 نقطه بندي
زنجان مرکزي بناب 236024 نيماور
زنجان مرکزي بناب 491653 شهرک صنعتي بناب
زنجان مرکزي بناب 491654 پليس راه اتوبان زنجان قزوين
زنجان مرکزي بناب 819069 مجتمع صنعتي نيماور
زنجان مرکزي زنجانرودبالا 819099 کشتارگاه صنعتي زنجان
زنجان مرکزي معجزات 235957 ريحان
زنجان مرکزي معجزات 235960 زنگل اباد
زنجان مرکزي معجزات 235964 سقل طولي
زنجان مرکزي معجزات 235965 سلمانلو
زنجان مرکزي معجزات 235967 سهله
زنجان مرکزي معجزات 235977 قاضي اباد
زنجان مرکزي معجزات 235978 قره تپه
زنجان مرکزي معجزات 235983 قلي کندي
زنجان مرکزي معجزات 235984 سورمعلي
زنجان مرکزي معجزات 235986 قينرجه
زنجان مرکزي معجزات 236004 گوگجه قيا
زنجان مرکزي معجزات 491655 مجتمع کشاورزي موسسه  مصباح
زنجان مرکزي معجزات 491656 شهرک صنعتي روي
زنجان مرکزي معجزات 819024 پليس راه زنجان بيجار
زنجان مرکزي معجزات 819054 شهرک صنعتي نو آوران
زنجان مرکزي معجزات 819068 شرکت شهرک صنعتي ناجي زنجان
زنجان مرکزي معجزات 819104 باغ شهر دانشگاه علوم پزشکي زنجان
زنجان مرکزي قلتوق قلتوق
زنجان مرکزي قلتوق 235645 حاجي بچه
زنجان مرکزي قلتوق 235657 کلتکه
زنجان مرکزي قلتوق 235732 چايرلو
زنجان مرکزي قلتوق 235737 خاتون کندي
زنجان مرکزي قلتوق 235741 دهشير سفلي
زنجان مرکزي قلتوق 235757 شيخ جابر
زنجان مرکزي قلتوق 235758 علي اباد
زنجان مرکزي قلتوق 235760 قره گوزلو
زنجان مرکزي قلتوق 235762 قلتوق
زنجان مرکزي قلتوق 235769 قوزلو
زنجان مرکزي قلتوق 235776 گوگجه قيا
زنجان مرکزي قلتوق 819108 کوره آجر پزي قلتوق
زنجان مرکزي زنجان
زنجان مرکزي زنجان 1
زنجان مرکزي زنجان 2
زنجان مرکزي زنجان 3
زنجان مرکزي زنجان 4
زنجان قره پشتلو قره پشتلو
زنجان قره پشتلو قره پشتلوبالا قره پشتلوبالا
زنجان قره پشتلو قره پشتلوبالا 234901 پازوکي/دروشتا ن
زنجان قره پشتلو قره پشتلوبالا 235009 کلاسر
زنجان قره پشتلو قره پشتلوبالا 235018 گلچين
زنجان قره پشتلو قره پشتلوبالا 236238 ماري
زنجان قره پشتلو قره پشتلوبالا 236326 اسلام اباد
زنجان قره پشتلو قره پشتلوبالا 236327 اق کند
زنجان قره پشتلو قره پشتلوبالا 236329 اوچ بلاغ
زنجان قره پشتلو قره پشتلوبالا 236330 اوراچي
زنجان قره پشتلو قره پشتلوبالا 236332 باغ
زنجان قره پشتلو قره پشتلوبالا 236333 بهرامبيک
زنجان قره پشتلو قره پشتلوبالا 236334 تيکمه داش
زنجان قره پشتلو قره پشتلوبالا 236335 جليل اباد
زنجان قره پشتلو قره پشتلوبالا 236336 جوره کندي
زنجان قره پشتلو قره پشتلوبالا 236338 داش تپه
زنجان قره پشتلو قره پشتلوبالا 236339 دوسران
زنجان قره پشتلو قره پشتلوبالا 236341 زريک
زنجان قره پشتلو قره پشتلوبالا 236342 زنگي کوه
زنجان قره پشتلو قره پشتلوبالا 236344 طاق کندي
زنجان قره پشتلو قره پشتلوبالا 236345 قارقاقولون
زنجان قره پشتلو قره پشتلوبالا 236346 قارلوق
زنجان قره پشتلو قره پشتلوبالا 236347 قاشقاتپه
زنجان قره پشتلو قره پشتلوبالا 236349 قره تپه
زنجان قره پشتلو قره پشتلوبالا 236351 کردقشلاق
زنجان قره پشتلو قره پشتلوبالا 236353 گلجه
زنجان قره پشتلو قره پشتلوبالا 236355 مزرعه بيگ بلاغي
زنجان قره پشتلو قره پشتلوبالا 236357 مزرعه قارباسان
زنجان قره پشتلو قره پشتلوبالا 236358 مزرعه قره داش
زنجان قره پشتلو قره پشتلوبالا 236360 مزرعه گوزلک
زنجان قره پشتلو قره پشتلوبالا 236361 مشکين
زنجان قره پشتلو قره پشتلوبالا 236363 يله قارشان
زنجان قره پشتلو قره پشتلوپايين قره پشتلوپايين
زنجان قره پشتلو قره پشتلوپايين 036348 ام اباد
زنجان قره پشتلو قره پشتلوپايين 036367 بيرونده
زنجان قره پشتلو قره پشتلوپايين 036372 جزيمق /جزيمن /
زنجان قره پشتلو قره پشتلوپايين 036375 حاج سيران
زنجان قره پشتلو قره پشتلوپايين 036378 حبش
زنجان قره پشتلو قره پشتلوپايين 036393 رشت اباد
زنجان قره پشتلو قره پشتلوپايين 036398 سالاراباد
زنجان قره پشتلو قره پشتلوپايين 036399 سليمان بلاغي
زنجان قره پشتلو قره پشتلوپايين 036408 شهراباد
زنجان قره پشتلو قره پشتلوپايين 036413 طيرستان
زنجان قره پشتلو قره پشتلوپايين 036421 قره حصارلو
زنجان قره پشتلو قره پشتلوپايين 036431 قندرقالو
زنجان قره پشتلو قره پشتلوپايين 036435 کبريک
زنجان قره پشتلو قره پشتلوپايين 036461 ورمزيارسفلي
زنجان قره پشتلو قره پشتلوپايين 036462 ورمزيارعليا
زنجان قره پشتلو قره پشتلوپايين 234915 جزوان
زنجان قره پشتلو قره پشتلوپايين 236324 احمداباد
زنجان قره پشتلو قره پشتلوپايين 236328 اقجه قلعه
زنجان قره پشتلو قره پشتلوپايين 236337 داش بلاغ
زنجان قره پشتلو قره پشتلوپايين 236348 قبله بلاغي
زنجان قره پشتلو قره پشتلوپايين 236352 کلهين
زنجان قره پشتلو قره پشتلوپايين 236354 لهرگين
زنجان قره پشتلو قره پشتلوپايين 236356 مزرعه سوشبلاغ /مزرعه سويوخ بلاغ
زنجان قره پشتلو قره پشتلوپايين 236359 مزرعه گرولي
زنجان قره پشتلو قره پشتلوپايين 236362 معدن رشيد آبا د
زنجان قره پشتلو قره پشتلوپايين 264016 مزرعه البين
زنجان قره پشتلو قره پشتلوپايين 264019 مزرعه ماتوز
زنجان قره پشتلو قره پشتلوپايين 490656 توغاي
زنجان قره پشتلو قره پشتلوپايين 490657 مزرعه خليل بلاغي
زنجان قره پشتلو قره پشتلوپايين 490658 چومالو
زنجان قره پشتلو قره پشتلوپايين 490661 مزرعه روملو
زنجان قره پشتلو قره پشتلوپايين 491678 مزرعه دميردرق
زنجان قره پشتلو قره پشتلوپايين 491679 مزرعه چاخماق کندي
زنجان قره پشتلو سهرين سهرين
زنجان قره پشتلو سهرين 235925 پالتلو
زنجان قره پشتلو سهرين 235948 دگاهي
زنجان قره پشتلو سهرين 235961 سارمساقلو/سارمساخلو
زنجان قره پشتلو سهرين 235991 کردکندي
زنجان قره پشتلو سهرين 491660 فرودگاه زنجان
زنجان قره پشتلو سهرين 819020 پادگان مالک اشتر
زنجان قره پشتلو ارمغانخانه
زنجان مرکزي بوغداکندي بوغداکندي
زنجان مرکزي بوغداکندي 235721 اق کند
زنجان مرکزي بوغداکندي 235724 بوغداکندي
زنجان مرکزي بوغداکندي 235727 تلخاب
زنجان مرکزي بوغداکندي 235730 جشن سرا
زنجان مرکزي بوغداکندي 235735 حسين اباد
زنجان مرکزي بوغداکندي 235742 دهشير عليا
زنجان مرکزي بوغداکندي 235747 سعيدکندي
زنجان مرکزي بوغداکندي 235749 سنقر
زنجان مرکزي بوغداکندي 235750 گل بداغ
زنجان مرکزي بوغداکندي 235751 گل بلاغي
زنجان مرکزي بوغداکندي 235771 کاوند
زنجان مرکزي بوغداکندي 235774 گل تپه
زنجان مرکزي بوغداکندي 235775 گليجه
زنجان مرکزي بوغداکندي 235777 مرصع
زنجان مرکزي تهم تهم
زنجان مرکزي تهم 235004 کلکش
زنجان مرکزي تهم 235020 گمان
زنجان مرکزي تهم 235914 مزرعه ليل ابا د
زنجان مرکزي تهم 235929 تهم
زنجان مرکزي تهم 235933 چلگان
زنجان مرکزي تهم 235943 خشکه رود
زنجان مرکزي تهم 235971 شيلاندر
زنجان مرکزي تهم 235972 طاهراباد
زنجان مرکزي تهم 235975 علي ابادمعيني
زنجان مرکزي تهم 235998 گلهرود
زنجان مرکزي تهم 236027 همايون
زنجان مرکزي تهم 280755 پادگان ولي عصر
زنجان مرکزي تهم 490850 شهرک صنعتي شماره يک شهرستان زنجان
زنجان مرکزي تهم 819097 سد تهم
زنجان مرکزي تهم 819098 هنرستان کشاورزي زنجان
زنجان مرکزي تهم 819100 پايگاه هوا فضاي سپاه امام حسن (ع)
زنجان مرکزي زنجانرودبالا زنجانرودبالا
زنجان مرکزي زنجانرودبالا 235895 اسفجين
زنجان مرکزي زنجانرودبالا 235897 محسن اباد
زنجان مرکزي زنجانرودبالا 235899 آمادگاه مهماتي ولايت زنجان
زنجان مرکزي زنجانرودبالا 235902 امين اباد
زنجان مرکزي زنجانرودبالا 235907 ايستگاه خرم پي
زنجان مرکزي زنجانرودبالا 235910 باغلوجه بيات
زنجان مرکزي زنجانرودبالا 235919 بيات لر
زنجان مرکزي زنجانرودبالا 235936 چير
زنجان مرکزي زنجانرودبالا 235944 داش کسن
زنجان مرکزي زنجانرودبالا 235945 دانشگاه زنجان
زنجان مرکزي زنجانرودبالا 235974 علي ابا د
زنجان مرکزي زنجانرودبالا 235995 کوشکن
زنجان مرکزي زنجانرودبالا 236005 مجينه
زنجان مرکزي زنجانرودبالا 236014 ملالر
زنجان مرکزي زنجانرودبالا 236015 مهتر
زنجان مرکزي زنجانرودبالا 236017 نظام اباد
زنجان مرکزي زنجانرودبالا 236025 والارود/باري /
زنجان مرکزي زنجانرودبالا 236029 يامچي
زنجان مرکزي زنجانرودبالا 236030 ينگيجه
زنجان مرکزي زنجانرودبالا 236178 ابدال
زنجان مرکزي زنجانرودبالا 236180 اقبلاغ حومه
زنجان مرکزي زنجانرودبالا 236194 تازه کندضيااباد
زنجان مرکزي زنجانرودبالا 236202 حاج آرش
زنجان مرکزي زنجانرودبالا 236203 حاجي کندي
زنجان مرکزي زنجانرودبالا 236209 رحيم اباد
زنجان مرکزي زنجانرودبالا 236222 قره بولاغ
زنجان مرکزي زنجانرودبالا 236224 قزل تپه بيات
زنجان مرکزي زنجانرودبالا 236225 قزل تپه عليقلي
زنجان مرکزي زنجانرودبالا 236231 کناوند
زنجان مرکزي زنجانرودبالا 236233 گلجيک
زنجان مرکزي زنجانرودبالا 819022 مجتمع صنعتي دولابار
زنجان مرکزي زنجانرودبالا 819105 پاسگاه پليس راه زنجان _ ميانه
زنجان مرکزي زنجانرودبالا 819106 شرکت صنعت روي زنگان
زنجان مرکزي زنجانرودبالا 819107 مرکز توانبخشي و نگهداري سالمندان
زنجان مرکزي معجزات معجزات
زنجان مرکزي معجزات 235888 اژدهاتو
زنجان مرکزي معجزات 235893 ازادسفلي
زنجان مرکزي معجزات 235894 ازادعليا
زنجان مرکزي معجزات 235898 اقچه پيره
زنجان مرکزي معجزات 235911 باروت اغاجي
زنجان مرکزي معجزات 235915 بايندر
زنجان مرکزي معجزات 235921 پاپايي
زنجان مرکزي معجزات 235927 پنبه جوق
زنجان مرکزي معجزات 235934 چورزق
زنجان مرکزي معجزات 235938 حسن ابدالي
زنجان مرکزي معجزات 235950 دوران
زنجان مرکزي معجزات 235953 ديزج بالا
زنجان مرکزي معجزات 235955 رازبين
زنجان مرکزي معجزات 235956 رامين
نظرات (0)
هیچ نظری در اینجا وجود ندارد
سوال یا نظر خود را بنویسید
Posting as Guest
×
Suggested Locations

 

جهت دریافت تخفیف و مشاوره

عدد  4  را به شماره  09120035133  ارسال کنید

 

درباره ی مرکز ثبتی و حقوقی جهان ثبت جهان ثبت یکی از مراکز وابسته به شرکت ارتباطات الکترونیک سهامی خاص است. این مرکز انجام امور اداری ثبت و تغییرات شرکت، موسسه، برند، لوگو و علائم تجاری را انجام می دهد. آدرس دفتر مرکزی : تهران، میدان رسالت جنب مسجد الرسول

ارائه خدمات در سراسر کشور - شماره ثبت 2448 و 454575 ،  شناسه ملی :  14004072938

جهت تماس با ما اینجا کلیک کنید  ( یا به 09120035133 پیامک دهید )